Could you teach Mental Health First Aid (Wales)?

Mind Cymru is looking for people to become trainers in MHFA (Wales) and would like to hear from anyone interested.

MHFA (Wales) is a course that teaches people the skills to provide the initial help and support to anyone experiencing a mental health problem. We recently celebrated the fact that Wales currently has over 10,000 mental health first aiders and we’re now looking for people to join our existing team of instructors across Wales.

Claire Foster, MHFA (Wales) Project Manager said,

It’s fantastic that Wales already has so many mental health first aiders, people active in communities and workplaces who can provide initial mental health support to people. What we need now are extra instructors who can deliver the course to help to train the next 10,000 people.

We are particularly keen to hear from anyone from the following groups; men, Welsh speakers, people over 50, people from Black Minority Ethnic backgrounds and anyone who considers themselves to be disabled.

We also need more people who can learn to teach Youth Mental Health First Aid (Wales) as young people need support to maintain good mental health too.

 

Training to become an adult Mental Health First Aid instructor starts in May and June 2013.

Training to become a Youth Mental Health First Aid instructor starts in June and July 2013

For more details, see mhfa-wales.org.uk

Tel. 029 2039 5123

Allech chi addysgu Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (Cymru)?

Mae Mind Cymru yn chwilio am bobl i fod yn hyfforddwyr Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (Cymru) ac am glywed gan unrhyw un sydd â diddordeb.

Mae Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (Cymru) yn gwrs sy’n addysgu’r sgiliau sydd eu hangen ar bobl i roi’r help a’r cymorth cychwynnol i unrhyw un sy’n cael problem iechyd meddwl. Yn ddiweddar, gwnaethom ddathlu’r ffaith bod gan Gymru dros 10,000 o swyddogion cymorth cyntaf iechyd meddwl ar hyn o bryd, ac rydym yn chwilio am bobl i ymuno a’n tim presennol o hyfforddwyr ledled Cymru.

Dyma ddywedodd Claire Foster, Rheolwr Prosiect Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (Cymru),

Mae’n wych bod gan Gymru eisoes gymaint o swyddogion cymorth cyntaf iechyd meddwl a phobl sy’n weithredol mewn cymunedau a gweithleoedd a all roi cymorth iechyd meddwl cychwynnol i bobl. Yr hyn sydd ei angen arnom nawr yw mwy o hyfforddwyr a all gyflwyno’r cwrs i hyfforddi’r 10,000 nesaf o bobl.
Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn clywed gan unrhyw un o’r grwpiau canlynol; dynion, siaradwyr Cymraeg, pobl dros 50 oed, pobl o gefndiroedd Du a Lleiafrifoedd Ethnig ac unrhyw un sy’n ystyried ei hun yn anabl.
Mae hefyd angen i ni gael mwy o bobl a all ddysgu i addysgu Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Ieuenctid (Cymru) gan fod angen cymorth ar bobl ifanc i gynnal iechyd meddwl da hefyd.

Mae hyfforddiant i fod yn hyfforddwr Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl oedolion yn dechrau ym mis Mai a Mehefin 2013.

Mae hyfforddiant i fod yn hyfforddwr Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Ieuenctid yn dechrau ym mis Mehefin a Gorffennaf 2013.

I gael rhagor o fanylion, gweler mhfa-wales.org.uk

Ffôn: 029 20 39 5123